الگوی کندلی اینگولفینگ 

الگوی دربر گرفتن صعودی الگویی با دو شمع است که نشان می‌دهد حرکت قوی رو به بالا ممکن است در حال شکل گرفتن باشد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که شمعی نزولی فوراً با شمع صعودی بزرگ‌تری دنبال شود. این شمع دوم شمع نزولی را در بر می‌گیرد. این یعنی خریداران در حال قدرت نمایی هستند و بعد از روندی رو به پایین یا دورهای تحکیمی، حرکت قوی رو به بالایی می‌تواند رخ دهد.

از سوی دیگر، الگوی فرو بردن نزولی برعکس الگوی صعودی است. این نوع الگو زمانی رخ می‌دهد که شمعی صعودی فوراً با شمعی نزولی دنبال شود که کاملاً آن را «فرو می‌برد». این یعنی فروشندگان بر خریداران برتری یافته‌اند و حرکت قوی رو به پایینی می‌تواند رخ دهد.

الگوی کندلی ستاره‌های عصرگاهی و صبحگاهی

ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی الگوهای شمع سه گانه هستند که می‌توانید به سادگی آنها را در انتهای روند بیابید. آن‌ها الگوهای معکوسی هستند که می‌توانند از این سه مشخصه شناسایی شوند:

  1. شمع اول شمعی صعودی است، که بخشی از روندهای رو به بالای اخیر است.
  2. شمع دوم دارای بدنه کوچک است، که نشان می‌دهد اندکی دودلی می‌تواند در بازار وجود داشته باشد. این شمع می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
  3. هرچه شمع به نقطه میانی شمع اول نزدیک می‌شود، شمع سوم به صورت تأییدی عمل می‌کند بر این که معکوسی در پیش است.

الگوی کندلی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه

الگوی سه سرباز سفید زمانی شکل می‌گیرد که سه شمع صعودی بلند به دنبال روندی رو به پایین بیاید، که نشان می‌دهد معکوسی اتفاق افتاده است. این نوع الگوی شمع به عنوان یکی از قوی‌ترین علامت‌های صعود برای شما در نظر گرفته می‌شود، به ویژه زمانی که بعد از روند روبه پایین و دورهای کوتاه از تحکیم رخ دهد.

اولین سرباز از این سه سرباز سفید شمع معکوس نامیده می‌شود. ممکن است به روندی رو به پایین منتهی شود یا بر این اشاره داشته باشد که دوره تحکیمی که به دنبال روند رو به پایین آمده، به اتمام رسیده است.

برای آن که الگو معتبر باشد، شمع دوم باید از بدنه شمع قبلی بزرگتر باشد. همچنین، شمع دوم باید در بالاترین قیمت آن پایان یابد و فتیلهٔ بالایی کوچکی بر جای گذارد یا هیچ فتیله‌ای باقی نماند.

برای آن که الگوی سه سرباز سفید کامل شود، شمع سوم باید حداقل هم اندازه شمع دوم باشد و سایه‌ای کوچک داشته یا سایه‌ای نداشته باشد.

الگوی شمع سه کلاغ سیاه دقیقاً برعکس سه سرباز سفید است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که سه شمع نزولی به دنبال روندی رو به بالا بیاید، که نشان می‌دهد معکوسی در کار است. بدنه شمع دوم باید از شمع اول بزرگتر باشد و باید در پایین‌ترین قیمت آن یا بسیار نزدیک به آن به پایان برسد. در نهایت، شمع سوم باید هم اندازه بدنه شمع دوم یا بزرگ‌تر از آن باشد و سایه پایینی بسیار کوچک داشته یا اصل نداشته باشد.

الگوی سه فراز و نشیب داخلی

شکل گیری شمع سه فراز داخلی الگوی معکوس-روند است که در پایین روند رو به پایین یافت می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که روند رو به پایین احتمال پایان می‌یابد و روند رو به بالا جدیدی آغاز می‌شود. برای شکل گیری شمع سه فراز داخلی، به این ویژگیها نگاه کنید:

  1. شمع اول باید در پایین روند رو به پایین پیدا شود و با شمع نزولی بلندی مشخص می‌شود.
  2. شمع دوم باید حداقل تا حد ممکن تا نقطه میانی شمع اول بالا آید.
  3. لازم است شمع سوم به بالای شمع اول نزدیک شود تا تأییدی بر آن باشد که خریداران بر قدرت روند رو به پایین فائق آمده‌اند.

برعکس، شکل گیری شمع سه نشیب داخلی در بالای روند رو به بالا یافت می‌شود. یعنی روند رو به بالا احتمال پایان می‌یابد و روند رو به پایین جدیدی آغاز می‌شود. برای شکل گیری شمع سه نشیب داخلی لازم است این ویژگی‌ها وجود داشته باشد:

  1. شمع اول باید در بالای رونده رو به بالا پیدا شود و با شمع صعودی بلندی مشخص می‌شود.
  2. شمع دوم باید حداقل تا حد ممکن تا نقطه میانی شمع اول بالا آید.
  3. لازم است شمع سوم به پایین شمع اول نزدیک شود تا تأییدی بر آن باشد که فروشندگان بر قدرت روند رو به بالا فائق آمده‌اند.

میانگین = 5 / 5. | تعداد = 4