یکی از نقاط ضعف معروف این بروکر پشتیبان فارسی این بروکر است که پشتیبانی مسئولانه ندارد.